Výzva na zasielanie abstraktov

Výzva na zasielanie abstraktov

Programový a organizačný výbor konferencie si Vás v mene jej organizátora – Slovenskej agentúry životného prostredia – dovoľuje vyzvať na zaslanie prihlášky vrátane abstraktu ústnej alebo posterovej prezentácie v termíne do 25. januára 2014.
Abstrakt je neoddeliteľnou súčasťou on-line prihlášky na konferenciu, má byť vypracovaný v rozsahu max. 1 500 znakov (200 slov). Prihlášky bez pripojeného abstraktu nebudú akceptované. Včasným zaslaním abstraktu v rámci on-line registračného formulára si nielen zabezpečíte účasť na konferencii, ale takisto umožníte hladký priebeh zostavenia programu konferencie.

Vyhodnotenie a akceptácia abstraktov

Programový výbor konferencie vyhodnotí zaslané abstrakty a zaradí ich do prednáškovej alebo posterovej sekcie. Pri výbere a zaraďovaní prezentácie sa bude brať do úvahy najmä relevantnosť vo vzťahu k témam konferencie a takisto autormi preferovaná forma prezentácie. Vybratí autori budú informovaní programovým výborom o zaradení svojej prezentácie do programu konferencie prostredníctvom akceptačného listu zaslaného e-mailom v termíne do 05. februára 2014.
Komunikácia medzi organizátorom a účastníkom konferencie bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailovej pošty, presvedčte sa preto, prosím, či ste v on-line prihlasovacom formulári uviedli svoju aktuálnu e-mailovú adresu v správnom tvare.

Year: