Informácie pre autorov príspevkov

Zborník prednášok

Vybrané prednášky a posterové prezentácie je možné prezentovať vo forme príspevku do zborníka.
Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Abstrakty a príspevky do zborníka (články) musia byť takisto v slovenskom alebo v českom jazyku, anglické resumé sa nevyžaduje. Maximálny rozsah príspevku je 4 strany formátu A4 pre sekciu prednáškovú a 2 A4 pre sekciu posterovú.

Príspevky do zborníka konferencie musia byť vypracované podľa priložených pokynov. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, nebudú v zborníku uverejnené. Zaslaním príspevku do zborníka jeho autor prejavuje konkludentný súhlas s jeho uverejnením v zborníku a na internetovej stránke konferencie po jej skončení.
Informácie o požadovaných formálnych náležitostiach a záväzných termínoch pre autorov príspevkov do zborníka nájdete v prílohe Inštrukcie pre zasielanie príspevkov do zborníka.

Príspevky je potrebné zaslať elektronicky na e-mailové adresy
elena.bradiakova@sazp.sk a dobromila.bobkova@sazp.sk v termíne najneskôr do 28. februára 2014.

Zborník prednášok bude vytlačený v náklade 100 kusov a bude účastníkom konferencie k dispozícii pri registrácii 23. apríla 2014.
Po skončení konferencie bude zborník k dispozícii v elektronickej podobe na stiahnutie na internetovej stránke konferencie.

 

Prednášky/ústne prezentácie

Na každú ústnu prezentáciu – prednášku – je plánovaný časový priestor 15 minút + 5 minút na diskusiu. Prezentácie je potrebné pripraviť ako prezentáciu vo formáte MicroSoft Power Point pre PC.
Prezentáciu je potrebné zaslať v predstihu na e-mailové adresy elena.bradiakova@sazp.sk a dobromila.bobkova@sazp.sk v termíne najneskôr do 15. apríla 2014.

Zaslaním prednášky jej autor prejavuje konkludentný súhlas s jej uverejnením vo forme *.pdf na internetovej stránke konferencie po jej skončení. Výslovný nesúhlas s uverejnením prednášky je potrebné uviesť zaslaním e-mailu na adresu elena.bradiakova@sazp.sk najlepšie súčasne so zaslaním prednášky.
Potrebné technické vybavenie bude k dispozícii v konferenčnej miestnosti.

 


Posterové prezentácie

Prezentácie, vybraté do posterovej sekcie, je potrebné vytlačiť na papier/fóliu o rozmeroch 700 × 1000 mm.
Posterom budú pridelené čísla, ktoré budú vopred oznámené prostredníctvom e-mailu. Inštalácia posterových prezentácií je 23. apríla 2014 pred obedom, prípadne po večeri. Za inštaláciu posteru na pevný podklad (do rámu) označeného číslom posteru, je zodpovedný účastník konferencie. Inštalovať posterové prezentácie mimo vyhradených plôch nie je dovolené, takisto je zakázané používať lepidlo, klinčeky apod., ktoré môžu poškodiť steny a povrchy.
V prilohe je k dispozíci šablóna posteru, obsahujúca požadované údaje. Odporúčame ju využiť pri tvorbe posterovej  prezentácie.

Šablóna posteru na stiahnutie

Year: