O projekte

Medzinárodná konferencia je jednou z najdôležitejších medzinárodných aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (ďalej Osveta). Prvou z nich bola Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava 2013 (International conference Contaminated Sites Bratislava 2013, miesto konania: Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava, termín konania: 29. – 31. máj 2013).

Projekt Osveta je spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo a opatrenia 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Projekt si stanovil za svoj hlavný cieľ zvyšovanie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane ich sanácií. Projekt bol odštartovaný v júni 2012. Ukončenie početných zaujímavých aktivít projektu s tematikou environmentálnych záťaží, ktoré sú určené nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti s dôrazom na školskú a stredoškolskú mládež, je plánované na koniec mája roku 2015.
Viac informácií o projekte Osveta je k dispozícii na internetovej stránke projektu.

• Prezentácia o projekte na stiahnutie

 

Year: