Informácie o registrácii a poplatkoch

Počet účastníkov konferencie je limitovaný počtom sto. Ako účastníci konferencie budú akceptovaní len tí záujemcovia, ktorí súčasne s on-line prihláškou prostredníctvom formulára pošlú aj abstrakt svojej prezentácie s vyznačením preferovanej formy prezentácie (ústna, posterová) v termíne do 25. januára 2014. Programový výbor si vyhradzuje právo neprijať prednášku alebo poster, a tým aj nepotvrdiť účasť na konferencii.

Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. S prekladom do iných a z iných jazykov sa počas konferencie neuvažuje.

Konferencia je pre riadne zaregistrovaných účastníkov bez účastníckych poplatkov. Organizátori plne hradia stravu, ubytovanie a organizačné zabezpečenie v mieste konania konferencie, takisto účasť na sprievodnom programe 23. apríla 2014 vrátane sprievodcu. Každý účastník dostane pri registrácii 1 výtlačok zborníka bezplatne. Dopravu si zabezpečujú účastníci konferencie na vlastné náklady.

Konferencia je hradená z rozpočtu projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.
 

Year: