Výbory konferencie

Programový a organizačný výbor konferencie
za Slovenskú republiku

doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta a Slovenská geotechnická spoločnosť
Ing. Jaromír Helma, PhD.
Slovenská agentúra životného prostredia, odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Mgr. Zuzana Hlôšková
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie
RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Ing. Katarína Paluchová
Slovenská agentúra životného prostredia, oodbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Mgr. Peter Šottník, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

za Českú republiku

Ing. Karel Bláha, CSc.
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, RECETOX
RNDr. Richard Přibyl
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik a ekologických škod

Year: