Výbory konferencie

Programový a organizačný výbor konferencie
(v abecednom poradí)
za Slovenskú republiku

Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia, odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Ing. Jana Frankovská
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta a Slovenská geotechnická spoločnosť
Ing. Jaromír Helma, PhD.
Slovenská agentúra životného prostredia, odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Mgr. Zuzana Hlôšková
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie
RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov
Ing. Katarína Paluchová
Slovenská agentúra životného prostredia, oodbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb

za Českú republiku

Ing. Karel Bláha, CSc.
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX

Year: