Výzva na zasielanie abstraktov

Výzva na zasielanie abstraktov

Programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľuje vyzvať na zaslanie prihlášky vrátane abstraktu ústnej alebo posterovej prezentácie v termíne do 10. 08. 2017.
Abstrakt je neoddeliteľnou súčasťou on-line prihlášky na konferenciu, má byť vypracovaný v rozsahu max. 1 500 znakov (200 slov). Včasným zaslaním abstraktu v rámci on-line registračného formulára umožníte hladký priebeh zostavenia programu konferencie a jej úspešný priebeh.

Vyhodnotenie a akceptácia abstraktov

Programový výbor konferencie vyhodnotí zaslané abstrakty a zaradí ich do prednáškovej alebo posterovej sekcie. Pri výbere a zaraďovaní prezentácie sa bude brať do úvahy najmä relevantnosť vo vzťahu k témam konferencie a takisto autormi preferovaná forma prezentácie. Vybratých autorov bude programový výbor informovať o zaradení prezentácie do programu konferencie prostredníctvom  e-mailu v termíne do 15. 08. 2017.
Komunikácia medzi organizátorom a účastníkom konferencie bude prebiehať najmä prostredníctvom e-mailovej pošty, presvedčte sa preto, prosím, či ste v online prihlasovacom formulári uviedli svoju aktuálnu e-mailovú adresu v správnom tvare.

Year: