Informácie pre autorov príspevkov

Zborník prednášok

Vybrané prednášky a posterové prezentácie môžu autori prezentovať aj vo forme príspevku do zborníka.
Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Abstrakty a príspevky do zborníka (články) musia byť takisto v slovenskom alebo v českom jazyku, anglické resumé sa nevyžaduje. Maximálny rozsah príspevku je 4 strany formátu A4 pre prednáškové sekcie a 2 A4 pre sekciu posterovú.

Príspevky do zborníka konferencie treba spracovať podľa priložených pokynov. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, nebudú v zborníku uverejnené. Zaslaním príspevku do zborníka jeho autor prejavuje konkludentný súhlas s jeho uverejnením v zborníku a na internetovej stránke konferencie po jej skončení.
Informácie o požadovaných formálnych náležitostiach a záväzných termínoch pre autorov príspevkov do zborníka nájdete v prílohe Inštrukcie pre zasielanie príspevkov do zborníka.

Príspevky je potrebné zaslať elektronicky na e-mailové adresy
elena.bradiakova@sazp.sk a frantisek.kiska@sazp.sk v termíne najneskôr do XX XX 2017.

Zborník prednášok bude účastníkom konferencie k dispozícii pri registrácii.
Po skončení konferencie bude zborník k dispozícii v elektronickej podobe na stiahnutie na internetovej stránke konferencie.

Prednášky/ústne prezentácie

Na každú ústnu prezentáciu – prednášku – je plánovaný časový priestor 15 minút + 5 minút na diskusiu. Prezentácie je potrebné pripraviť ako prezentáciu vo formáte MicroSoft Power Point pre PC.
Prezentáciu je potrebné zaslať v predstihu na e-mailové adresy
elena.bradiakova@sazp.sk a frantisek.kiska@sazp.sk v termíne najneskôr do XX XX 2017.

Zaslaním prednášky jej autor prejavuje konkludentný súhlas s jej uverejnením vo forme *.pdf na internetovej stránke konferencie po jej skončení. Výslovný nesúhlas s uverejnením prednášky je potrebné uviesť prostredníctvom e-mailu na uvedené adresy najlepšie súčasne so zaslaním prednášky.
Potrebné technické vybavenie bude k dispozícii v konferenčnej miestnosti.
V prílohe je k dispozíci šablóna prezentácie, obsahujúca požadované údaje. Odporúčame ju využiť pri tvorbe prezentácie.

Šablóna prezentácie na stiahnutie

 

Posterové prezentácie

Prezentácie, vybraté do posterovej sekcie, je potrebné vytlačiť na papier/fóliu o rozmeroch 700 × 1000 mm. Väčší rozmer môže spôsobiť problém pri adjustácii posteru do klipového rámu.
Posterom budú pridelené čísla, ktoré budú zverejnené v zozname posterov. Inštalácia posterových prezentácií je plánovaná v predvečer konferencie, najneskôr však počas registrácie počas 1. dňa konferecie. Za inštaláciu posteru na pevný podklad (do rámu) označeného číslom posteru je zodpovedný účastník konferencie. Inštalovať posterové prezentácie mimo vyhradených plôch nie je dovolené, takisto je zakázané používať lepidlo, klinčeky apod., ktoré môžu poškodiť steny a povrchy.
V prílohe je k dispozíci šablóna posteru, obsahujúca požadované údaje. Odporúčame ju využiť pri adjustácii posteru.

Šablóna posteru na stiahnutie

Year: