Informácie o registrácii a poplatkoch

Kontakt na zaplatenie poplatkov

Názov organizácie: Slovenská geotechnická spoločnosť (SGtS)
Adresa organizácie: Stavebná fakulta, Katedra geotechniky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Peňažný ústav: Tatra banka
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK87 1100 0000 0029 2684 3182
SWIFT kód: TATRSKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1618102017
Do textu správy pre prijímateľa uveďte vaše Meno Priezvisko.
IČO: 42176271
DIČ: 2023421136
SGtS nie je platcom DPH.

Platby a storno podmienky

  • Pre zaregistrovaných účastníkov je účastnícky poplatok vo výške 110,00 €. Zaregistrovať sa je potrebné do 31. 07. 2017.
  • Registračný poplatok plne pokrýva stravu počas konferencie (3 × občerstvenie, 2 × obed, 1 × večera) a organizačné zabezpečenie konferencie. Každý účastník dostane pri registrácii 1 kus zborníka v elektronickej alebo tlačenej forme. Ubytovanie a dopravu si zabezpečujú účastníci konferencie na vlastné náklady.
  • Poplatok za účasť na exkurzii je 15,00 €. Tento poplatok je potrebné zaplatiť súčasne s platbou vložného na konferenciu.
  • Vložné na konferenciu je uvedené vrátane DPH. Geotechnická spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa realizuje finančné zabezpečenie konferencie, nie je platcom DPH.
  • Daňový doklad dostanú účastníci pri registrácii. Na vyžiadanie vám zašleme daňový doklad aj skôr po úhrade poplatkov.
  • Vyplnením a odoslaním online prihlášky vyjadruje účastník a jeho vysielajúca organizácia záväzný súhlas s cenami, organizačnými pokynmi i storno podmienkami.
  • Stornovať možno odoslanú prihlášku výlučne písomne, a to do 5. 10. 2017. Ak nestornuje účastník prihlášku včas, uhradené platby sa nevracajú a neuhradené sumy sa dodatočne dofakturujú. Na podujatie je možné po písomnej kominikácii s manažérkou konferencie vyslať náhradníka.

Výstavy a sponzoring

  • Zájemcov o vystavovanie na konferencii alebo o iné formy komerčnej prezentácie prosíme, aby si informácie vyžiadali u manažéra konferencie.
Year: