Informácie o registrácii a poplatkoch

Kontakt na zaplatenie poplatkov

Názov organizácie: Slovenská geotechnická spoločnosť (SGtS)
Adresa organizácie: Stavebná fakulta, Katedra geotechniky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Peňažný ústav: Tatra banka
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK87 1100 0000 0029 2684 3182
SWIFT kód: TATRSKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1618102017
Do textu správy pre prijímateľa uveďte vaše Meno Priezvisko.
IČO: 42176271
DIČ: 2023421136
SGtS nie je platcom DPH.

Platby a storno podmienky

 • Pre zaregistrovaných účastníkov je účastnícky poplatok vo výške 110,00 €.
 • Zaregistrovať sa na aktívnu účasť s príspevkom (ústna prezentácia) je potrebné do 10. 08. 2017.
 • Zaregistrovať sa na účasť na konferencii bez príspevku je potrebné do 25. 09. 2017.
 • Registračný poplatok plne pokrýva stravu počas konferencie (3 × občerstvenie, 2 × obed, 1 × večera) a organizačné zabezpečenie konferencie. Každý účastník dostane pri registrácii 1 kus zborníka v elektronickej alebo tlačenej forme.
 • Ubytovanie a dopravu si zabezpečujú účastníci konferencie na vlastné náklady.
 • Poplatok za účasť na exkurzii je 15,00 €. Tento poplatok je potrebné zaplatiť súčasne s platbou vložného na konferenciu.
 • Vložné na konferenciu zaplatíte na základe zálohovej faktúry, ktorú vám zašleme po prihlásení. Vložné na konferenciu je uvedené v celkovej sume. Geotechnická spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa realizuje finančné zabezpečenie konferencie, nie je platcom DPH.
 • Daňový doklad dostanú účastníci štandardne pri registrácii. Na vyžiadanie vám zašleme daňový doklad aj skôr po úhrade poplatkov.
 • Účastníci zo zahraničia môžu uhradiť poplatky aj v hotovosti pri registrácii.
 • Vyplnením a odoslaním online prihlášky vyjadruje účastník a jeho vysielajúca organizácia záväzný súhlas s cenami, organizačnými pokynmi i storno podmienkami.
 • Stornovať možno odoslanú prihlášku výlučne písomne, a to do 5. 10. 2017. Ak nestornuje účastník prihlášku včas, uhradené platby sa nevracajú a neuhradené sumy sa dodatočne dofakturujú. Na podujatie je možné po písomnej komunikácii s manažérkou konferencie vyslať náhradníka.

Výstavy a sponzoring

 • Zájemcov o vystavovanie na konferencii alebo o iné formy komerčnej prezentácie prosíme, aby si informácie vyžiadali u manažéra konferencie.
Year: