Kontakt

Organizančný garant konferencie

Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 164
E-mail     elena.bradiakova@sazp.sk

Year: