Prihasovací formulár na konferenciu 2019

 
1 Start 2 Complete
Osobné údaje
Príklad: 421 904 123 456 , 421 48 123 4567
Poplatky a platobné údaje
Prosím, vyberte si z 2 možností
poplatok za exkurziu 19.06.2019 – 0,00 €. Viac o exkurzii v organizačných pokynoch.
Abstrakt
Vyzývame autorov na prihlasovanie abstraktov prednášok a príspevkov do posterovej/plagátovej sekcie v termíne do 30. 03. 2019. Ako účastníci konferencie budú uprednostnení tí, ktorí sa prihlásia s abstraktom.
GDPR
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 týmto dobrovoľne udeľujem svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním spoločnosťou Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97401 Banská Bystrica, na účely vedenia dokumentácie konferencie Znečistené územia 2019. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.