Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
a programový a organizačný výbor konferencie
si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019
PIEŠŤANY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
19. – 21. 06. 2019

Miesto konania konferencie HOTEL ESPLANADE PIEŠŤANY, Kúpeľný ostrov, Piešťany.

Program konferencie bude reagovať na aktuálne dianie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách v celoeurópskom kontexte.
Príďte si vypočuť príspevky zaujímavých hostí – odborníkov zo Slovenska a z Čiech aj Moravy.

  • Konferencia Znečistené územia 2019 ponúka priestor na prezentáciu vašich názorov – diskutujte.
  • Konferencia Znečistené územia 2019 je príležitosťou na stretnutia s obchodnými partnermi – dohodnite si rokovanie.
  • Konferencia Znečistené územia 2019 je príležitosťou prezentovať sa – dohodnite si spôsob firemnej prezentácie u organizátorov konferencie.

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština.


Konferencia sa realizuje v rámci Národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).


O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Dostali sa do zorného poľa nielen odborníkov, ale zasahujú aj do každodenného života širokej verejnosti. Tým sa problematika znečistenia, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a takisto ľudského zdravia, posunula na významné miesto v rámci environmentálnej agendy všetkých krajín Európskej únie.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na plodnú diskusiu, na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkom z vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektora, z oblasti praxe, výskumu i akademickej obce v oblasti environmentálnych záťaží. Takisto tu nájdu možnosť na získanie informácií aj predstavitelia obcí a miest či ostatní držitelia environmentálnych záťaží.
Konferencia si rovnako kladie za cieľ stať sa významným spoločenským podujatím.

Z histórie konferencie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov –  aktuálny česko-slovenský ročník 2019 nadväzuje na predošlé úspešné ročníky slovensko-českej konferencie 2014 a 2017 a medzinárodnej konferencie Contaminated Sites 2013, 2015, 2016 a 2018. Ročník 2016 sa konal v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a ostatný ročník 2018 bol súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine.

POĎAKOVANIE

Ďovoľte mi, aby som v mene organizátorov poďakovala všetkým účastníkom, a predovšetkým lektorom a autorom posterov za aktívnu účasť na konferencii.
Verím, že to bol pre všetkých užitočne a príjemne strávený čas, ktorý sa zúročí v budúcnosti.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia v budúcich rokoch.
Elena Bradiaková

Download files: 
Year: