Výbory konferencie

Programový a organizačný výbor konferencie
za Slovenskú republiku

doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ing. Anna Dobrucká,
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska
doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta a Slovenská geotechnická spoločnosť
Ing. Jaromír Helma, PhD.
Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnych služieb
Mgr. Zuzana Hlôšková
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie
RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
RNDr. Viera Maťová
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy
Ing. Katarína Paluchová
Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnych služieb
Mgr. Peter Šottník, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

za Českú republiku

Ing. Karel Bláha, CSc.
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, RECETOX
RNDr. Richard Přibyl
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik a ekologických škod

Year: