2014

Pozvánka na konferenciu

Slovenská agentúra životného prostredia, programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

Konferencia sa bude konať v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese v dňoch 23. – 25. apríla 2014.
Hotel používal donedávna názov SOREA TRIGAN Baník.

Informácie o registrácii a poplatkoch

Počet účastníkov konferencie je limitovaný počtom sto. Ako účastníci konferencie budú akceptovaní len tí záujemcovia, ktorí súčasne s on-line prihláškou prostredníctvom formulára pošlú aj abstrakt svojej prezentácie s vyznačením preferovanej formy prezentácie (ústna, posterová) v termíne do 25. januára 2014. Programový výbor si vyhradzuje právo neprijať prednášku alebo poster, a tým aj nepotvrdiť účasť na konferencii.

Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. S prekladom do iných a z iných jazykov sa počas konferencie neuvažuje.

Výbory konferencie

Programový výbor

RNDr. Vlasta Jánová, PhD., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov
Ing. Henrieta Čajková, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
RNDr. Želmíra Greifová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie

O projekte

Medzinárodná konferencia je jednou z najdôležitejších medzinárodných aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (ďalej Osveta). Prvou z nich bola Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava 2013 (International conference Contaminated Sites Bratislava 2013, miesto konania: Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava, termín konania: 29. – 31. máj 2013).

Kontakt

Sekretariát konferencie

Mgr. Dobromila Bobková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor starostlivosti o ŽP, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón    +421 48 4374 177
Mobil        + 421 915 595 199
Fax           +421 48 4133 628
e-mail      dobromila.bobkova@sazp.sk

Informácie pre autorov príspevkov

Zborník prednášok

Vybrané prednášky a posterové prezentácie je možné prezentovať vo forme príspevku do zborníka.
Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Abstrakty a príspevky do zborníka (články) musia byť takisto v slovenskom alebo v českom jazyku, anglické resumé sa nevyžaduje. Maximálny rozsah príspevku je 4 strany formátu A4 pre sekciu prednáškovú a 2 A4 pre sekciu posterovú.

Výzva na zasielanie abstraktov

Výzva na zasielanie abstraktov

Programový a organizačný výbor konferencie si Vás v mene jej organizátora – Slovenskej agentúry životného prostredia – dovoľuje vyzvať na zaslanie prihlášky vrátane abstraktu ústnej alebo posterovej prezentácie v termíne do 25. januára 2014.

Dôležité termíny

• Termín konania konferencie: 23. –  25. apríl 2014 – streda až piatok

Sprievodné podujatia

1. posterová sekcia    
Inštalácia posterov 23. apríla 2014 pred obedom 10:00 – 12:00, prípadne po večeri 20:30 – 21:30 do pripravených očíslovaných rámov na stojanoch.

Pages

Subscribe to RSS - 2014