2017

Kontakt

Manažérka konferencie
Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 164
E-mail     elena.bradiakova@sazp.sk

Informácie pre autorov príspevkov

Zborník prednášok

Vybrané prednášky a posterové prezentácie môžu autori prezentovať aj vo forme príspevku do zborníka.
Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Abstrakty a príspevky do zborníka (články) musia byť takisto v slovenskom alebo v českom jazyku, anglické resumé sa nevyžaduje. Maximálny rozsah príspevku je 4 strany formátu A4 pre prednáškové sekcie a 2 A4 pre sekciu posterovú.

Výzva na zasielanie abstraktov

Výzva na zasielanie abstraktov

Programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľuje vyzvať na zaslanie prihlášky vrátane abstraktu ústnej alebo posterovej prezentácie v termíne do 10. 08. 2017.
Abstrakt je neoddeliteľnou súčasťou on-line prihlášky na konferenciu, má byť vypracovaný v rozsahu max. 1 500 znakov (200 slov). Včasným zaslaním abstraktu v rámci on-line registračného formulára umožníte hladký priebeh zostavenia programu konferencie a jej úspešný priebeh.

Program konferencie

Rámcový program konferencie

Predvečer konferencie 16. 10. 2017
12.30 – 19.00      Registrácia účastníkov, inštalácia posterovej sekcie
14.00 – 17.30      Spoločná exkurzia do Múzea liptovskej dediny v Pribyline
Odchod autobusu spred hotela o 14.00. Viac informácií v organizačných pokynoch.

Miesto konania konferencie

Témy konferencie

Za nosné témy konferencie Znečistené územia 2017 boli vybrané nasledovné oblasti:

Výbory konferencie

Programový a organizačný výbor konferencie
za Slovenskú republiku

O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Dostali sa do zorného poľa nielen odborníkov, ale zasahujú aj do každodenného života širokej verejnosti. Tým sa problematika znečistenia, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a takisto ľudského zdravia, posunula na významné miesto v rámci environmentálnej agendy všetkých krajín Európskej únie.

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská geotechnická spoločnosť a programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

Subscribe to RSS - 2017