2017

Kontakt

Organizančný garant konferencie

Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 164
E-mail     elena.bradiakova@sazp.sk

Informácie o registrácii a poplatkoch

Kontakt na zaplatenie poplatkov

Názov organizácie: Slovenská geotechnická spoločnosť (SGtS)
Adresa organizácie: Stavebná fakulta, Katedra geotechniky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Peňažný ústav: Tatra banka
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK87 1100 0000 0029 2684 3182
IČO: 42176271
DIČ: 2023421136
SGtS nie je platcom DPH.

Platby a storno podmienky

Informácie pre autorov príspevkov

Zborník prednášok

Vybrané prednášky a posterové prezentácie môžu autori prezentovať aj vo forme príspevku do zborníka.
Pracovným jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Abstrakty a príspevky do zborníka (články) musia byť takisto v slovenskom alebo v českom jazyku, anglické resumé sa nevyžaduje. Maximálny rozsah príspevku je 4 strany formátu A4 pre prednáškové sekcie a 2 A4 pre sekciu posterovú.

Dôležité informácie a termíny

• Termín konania konferencie – 16. až 18. októbra 2017
• Zaslanie on-line prihlášky s abstraktom (max. 1 500 znakov – cca 200 slov) – 31. júl 2017
Prihlasovanie na konferenciu bude ukončené pri naplnení maximálneho počtu účastníkov konferencie (120).
• Potvrdenie o akceptácii príspevku a zaradení do sekcie – 15. august 2017
• Druhý cirkulár konferencie – 30. august 2017
• Zaslanie príspevkov do zborníka (články max. 4 strany a postery max. 2 strany)

Program konferencie

Rámcový program konferencie

Predvečer konferencie 16. októbra 2017
12.30 – 19.00      Registrácia účastníkov, inštalácia posterovej sekcie
14.00 – 17.30      Spoločná exkurzia do Pribyliny
Odchod autobusu spred hotela o 14.00. Viac informácií v organizačných pokynoch.

Miesto konania konferencie

Témy konferencie

Za nosné témy konferencie Znečistené územia 2017 boli vybrané nasledovné oblasti:

Výbory konferencie

Programový a organizačný výbor konferencie
(v abecednom poradí)
za Slovenskú republiku

O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Dostali sa do zorného poľa nielen odborníkov, ale zasahujú aj do každodenného života širokej verejnosti. Tým sa problematika znečistenia, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a takisto ľudského zdravia, posunula na významné miesto v rámci environmentálnej agendy všetkých krajín Európskej únie.

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská geotechnická spoločnosť, Slovenská agentúra životného prostredia a  prípravný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Znečistené územia 2017

Konferencia sa bude konať v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese v regióne Vysokých Tatier v dňoch 16. až 18. októbra 2017.

Subscribe to RSS - 2017