O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Dostali sa do zorného poľa nielen odborníkov, ale zasahujú aj do každodenného života širokej verejnosti. Tým sa problematika znečistenia, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a takisto ľudského zdravia, posunula na významné miesto v rámci environmentálnej agendy všetkých krajín Európskej únie.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na plodnú diskusiu, na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkom z vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektora, z oblasti praxe, výskumu i akademickej obce v oblasti environmentálnych záťaží. Takisto tu nájdu možnosť na získanie informácií aj predstavitelia obcí a miest či ostatní držitelia environmentálnych záťaží.

Konferencia si rovnako kladie za cieľ stať sa významným spoločenským podujatím.

 

Z histórie konferencie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov –  aktuálny česko-slovenský ročník 2019 nadväzuje na predošlé úspešné ročníky slovensko-českej konferencie 2014 a 2017 a medzinárodnej konferencie Contaminated Sites 2013, 2015, 2016 a 2018. Ročník 2016 sa konal v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a ostatný ročník 2018 bol súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine.

Year: