Conference archive 2017

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská geotechnická spoločnosť a programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017

Konferencia sa bude konať v regióne Vysokých Tatier
v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese
v dňoch 16. až 18. 10. 2017.

Pripravený program reaguje na aktuálne dianie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách v celoeurópskom kontexte.
Príďte si vypočuť príspevky zaujímavých hostí – odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Ako špeciálny hosť má vystúpiť Ing. Enrico Brugiotti, riaditeľ zahraničných aktivít f. SOGESID (Taliansko). (Nakoniec ho nahradila p. Arch. Adele Di Marzo.)

  • Konferencia Znečistené územia 2017 ponúka priestor na prezentáciu vašich názorov – diskutujte.
  • Konferencia Znečistené územia 2017 je príležitosťou na stretnutia s obchodnými partnermi – dohodnite si rokovanie.
  • Konferencia Znečistené územia 2017 je príležitosťou prezentovať sa – dohodnite si spôsob firemnej prezentácie.

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Príspevok talianskeho hosťa sa bude tlmočiť do slovenčiny (Studio Morandini e Associati Bratislava).
Viac o f. SOGESID, S. p. A. nájdete tu.

Program konferencie na stiahnutie je zverejnený nižšie.
Pod ním zverejňujeme zborník konferencie a s povolením autorov aj jednotlivé prednášky v pdf v poradí podľa programu konferencie.

Download files:

Program ZU 2017 na stiahnutie – finálne znenie [PDF; 512 kB]
ZBORNÍIK KONFERENCIE ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017 [PDF; 25,3 MB]
Vlasta Jánová – Aktuálny stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku [PDF; 3,12 MB]
Richard Přibyl – Staré ekologické zátěže v ČR – aktuální trendy [PDF; 2,49 MB]
Katarína Paluchová – Znečistené územia v kontexte Európskej únie [PDF; 1,37 MB]
Ivan Holoubek – Kontaminovaná území a mezinárodní úmluvy o chemických látkách, problémy řešení v ČR [PDF; 6,78 MB]
Vladimír Malý – Prehľad realizovaných projektov prieskumov a sanácií environmentálnych záťaží v rámci OPŽP [PDF; 8,79 MB]
Alena Polenková – Zkušenosti z odborného geologického dohledu v průběhu sanace environmentálních zátěží [PDF; 354 kB]
Anton Auxt – Vojenské areály na Slovensku – historický prehľad riešenia kontaminácie po sovietskej armáde [PDF; 14,8 MB]
Ľubomír Jurkovič – Banské lokality na Slovensku – príklady realizovaných prieskumov environmentálnych záťaží a ich sanácií [PDF; 13,0 MB]
Adele Di Marzo – Predstavenie spoločnosti SOGESID, Taliansko [PDF; 967 kB]
Vojtěch Musil – Odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku – zkušenosti ze tří lokalit [PDF; 10,4 MB]
Jan Bartoň – Reálné expoziční scénáře při procesu hodnocení rizik se zaměřením na zahraniční průzkumy [PDF; 2,14 MB]
Edgar Hiller – Urbánna geochémia pôd detských ihrísk v Bratislave – od izotopového zloženia olova až po zhodnotenie… [PDF; 3,71 MB]
Jozef Kobza – Hygienický stav pôd Vysokých Tatier a okolia [PDF; 2,49 MB]
Anna Dobrucká – Environmentálne záťaže a územné plánovanie [PDF; 2,91 MB]
Robert Jelínek – Štatistické zhodnotenie výsledkov monitorovania environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenska [PDF; 1,67 MB]
Zdeněk Suchánek – Metody a nástroje sběru informací o kontaminovaných místech od občanů [PDF; 3,82 MB]
Katarína Kapsdorferová – Znečistené územia pri kontrole SIŽP na území IŽP Žilina [PDF; 6,07 MB]
Rudolf Polák – Tetrachlóretén a trichlóretén v kontaminovaných horninách a podzemných vodách a ich sanácia [PDF; 1,33 MB]
Andrej Machlica – Cielený výskum na skládke CHZJD v kontexte navrhovaných sanačných opatrení [PDF; 4,19 MB]
Petr Beneš – Využití kombinovaných remediačních postupů pro čištění životního prostředí se zřetelem na mikropolutanty [PDF; 1,53 MB]
Rastislav Kubala – Geoštatistika ako univerzálny nástroj podpovrchového prieskumu [PDF; 11,7 MB]