Conference archive 2019

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
a programový a organizačný výbor konferencie
si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019

PIEŠŤANY │ SLOVENSKÁ REPUBLIKA
19. – 21. 06. 2019
Miesto konania konferencie HOTEL ESPLANADE PIEŠŤANY, Kúpeľný ostrov, Piešťany.

Program konferencie bude reagovať na aktuálne dianie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách v celoeurópskom kontexte.
Príďte si vypočuť príspevky zaujímavých hostí – odborníkov zo Slovenska a z Čiech aj Moravy.

  • Konferencia Znečistené územia 2019 ponúka priestor na prezentáciu vašich názorov – diskutujte.
  • Konferencia Znečistené územia 2019 je príležitosťou na stretnutia s obchodnými partnermi – dohodnite si rokovanie.
  • Konferencia Znečistené územia 2019 je príležitosťou prezentovať sa – dohodnite si spôsob firemnej prezentácie u organizátorov konferencie.

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština.

Konferencia sa realizuje v rámci Národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Dostali sa do zorného poľa nielen odborníkov, ale zasahujú aj do každodenného života širokej verejnosti. Tým sa problematika znečistenia, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a takisto ľudského zdravia, posunula na významné miesto v rámci environmentálnej agendy všetkých krajín Európskej únie.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na plodnú diskusiu, na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkom z vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektora, z oblasti praxe, výskumu i akademickej obce v oblasti environmentálnych záťaží. Takisto tu nájdu možnosť na získanie informácií aj predstavitelia obcí a miest či ostatní držitelia environmentálnych záťaží.
Konferencia si rovnako kladie za cieľ stať sa významným spoločenským podujatím.

Z histórie konferencie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov – aktuálny česko-slovenský ročník 2019 nadväzuje na predošlé úspešné ročníky slovensko-českej konferencie 2014 a 2017 a medzinárodnej konferencie Contaminated Sites 2013, 2015, 2016 a 2018. Ročník 2016 sa konal v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a ostatný ročník 2018 bol súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine.

POĎAKOVANIE

Ďovoľte mi, aby som v mene organizátorov poďakovala všetkým účastníkom, a predovšetkým lektorom a autorom posterov za aktívnu účasť na konferencii.
Verím, že to bol pre všetkých užitočne a príjemne strávený čas, ktorý sa zúročí v budúcnosti.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia v budúcich rokoch.
Elena Bradiaková

Download files:

1_cirkular_ZNECISTENE_UZEMIA_2019 [PDF; 3,88 MB]
PROGRAM KONFERENCIE [PDF; 823 kB]
ZBORNIK_ZU_2019 [PDF; 7,68 MB]
Vlasta Jánová – Aktuálne problémy pri riešení projektov sanácie environmentálnych záťaží na Slovensku.pdf [PDF; 2,74 MB]
Richard Přibyl – Staré ekologické zátěže v České republice – Aktuálni trendy.pdf [PDF; 1,96 MB]
Tatiana Horňanová – Čo je nové v oblasti environmentálnych škôd na Slovensku.pdf [PDF; 2,32 MB]
Cyril Burda – Výmena informácií o najlepších dostupných technikách v priemysle medzi členskými štátmi EÚ.pdf [PDF; 1,83 MB]
Zdeněk Suchánek – Výsledky úlohy identifikace indicií kontaminovaných míst na území ČR metodami DPZ.pdf [PDF; 7,57 MB]
Vladimír Malý – Národné projekty implementované SAŽP v rámci OPKŽP (2014 – 2020).pdf [PDF; 3,48 MB]
Igor Slaninka – Geochemické hodnotenie EZ a RÁMCOVÁ SMERNICA O VODE.pdf [PDF; 3,94 MB]
Róbert Chriastel – Zhodnotenie kvality podzemných vôd v monitorovacách miestach Štátnej hydrologickej siete SR.pdf [PDF; 2,10 MB]
Marcela Domčeková – Znečistenie území spôsobené mimoriadnym zhoršením vôd.pdf [PDF; 2,21 MB]
Katarína Kapsdorferová – Skúsenosti SIŽP, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru inšpekcie ochrany vôd v oblasti EZ.pdf [PDF; 1,85 MB]
Andrej Seman – Databáza Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia.pdf [PDF; 1,02 MB]
Karol Šimkovič – Mikrobiálna degradácia ropných uhlovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese.pdf [PDF; 1,41 MB]
Martin Baloga – Koncepcia rozvoja miest.pdf [PDF; 1,74 MB]
Katarína Andrášiová – Nevyužívané a zanedbané územia v intravilánoch miest – PRÍLEŽITOSŤ.pdf [PDF; 1,57 MB]
Silvan a Múranica – Bývalé Baťové závody v Partiánskom – Za ich záchranu pred brownfieldom.pdf [PDF; 9,9 MB]
Zdenko Čambal – Zámocké záhrady – od brownfieldu ku kvalite života v meste.pdf [PDF; 5,11 MB]
Marcela Brabačová – Krajninná výstava v Chebu.pdf [PDF; 7,16 MB]
Tibor Kovacs – Vplyv výstavby podzemných stien v Bratislave.pdf [PDF; 9,37 MB]
Eva Vodičkova – Pruzkum ekologické záťeže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové.pdf [PDF; 3,04 MB]
Petra Reháková – Sanácia environmentálnej záťaže v elektrárni Nováky – lokalita Zemiansky potok-compressed.pdf [PDF; 10,4 MB]
Ondrej Urban – Sanace staré ekologické záťeže – Skladu pesticidu v BORŠOVĚ U KYJOVA.pdf [PDF; 6,99 MB]
Jaroslav Hrabal – Elektrogeochemie a její uplatnení jako perspektívny sanační technológie pri reduktívny dechloraci chlorovaných uhlovodíku.pdf [PDF; 2,29 MB]
Jaroslav Nosek – Kombinovaná metóda NZVI s elektrochemickou podporou pro in-situ sanaci chlorovanych etylenu.pdf [PDF; 1,47 MB]
Vendula Cencerová – Vliv ruznych typu reakčních činidel na úspěšnosť sanace stejnosměrným elektrickým polem.pdf [PDF; 2,61 MB]
Iveta Štyriaková – Vývoj postupov bioremediácie anorganického znečistenia.pdf [PDF; 2,56 MB]
Zdeněk Vilhem – Využitie biologických expozičních testu pro hodnocení zdravotních rizík.pdf [PDF; 4,57 MB]
Katarína Dercová – Integrácia nanoremediácie a bioremediácie na dekontamináciu PCB.pdf [PDF; 3,68 MB]